Kimyasal Patlatma

Kaya Çatlatıcı, patlayıcı içeriği olmayan, gürültü çıkarmadan, yamaçlardan taş düşmesine yol açmadan ( -8 °C ile +45 °C rasında etkin bir inorganik kireç mineral bazlı sessiz parçalayıcıdır. Toz halinde piyasaya sürülmüştür. Patlayıcı değildir, genleşme anında kıvılcım çıkarmaz, Genleşmesi çok yüksektir, Çatlatma ve kırma anında sarsıntı yaratmaz, sessizdir, uyla çalışır ve temizlenir, su ile reaksiyona girerek etkisini gösterir, kolay uygulanır. Patlayıcı kullanımına izin verilmeyen lanlarda rakipsiz kullanım özelliklerine sahiptir. Her zaman arzu edilen ölçülerde kontrollü kırım gerçekleştirir. Kaya atlatıcı, kayaları ve beton kütleleri yumuşak, tozsuz, vibrasyonsuz ve sessiz bir şekilde patlama olmadan kontrollü biçimde kıran ve çatlatan güvenli bir teknolojik üründür. Kaya Çatlatıcı, etrafa taş sıçratma riski olmayan toksik gaz ve oksik toz içermeyen bir üründür

Ekolojik Patlatma

Kaya ve Beton Kırma Artık Bir Sorun Değil !
Kaya kırma kartuşları minimal kaya fırlaması, düşük titreşim, daha az gürültü oluşur. Kaya - Beton ekipman ve personel iktarı asgariye iner ve çok lokalize boş alan gerektirir. Kaya Kırma Kartuşları patlayıcı madde kullanımına bir alternatif larak dünya çapında kabul edilir. Kaya kırıcı kartuş benzersiz özellikleri, çevreye duyarlı alanlarda ya da mevcut ltyapıya yakın herhangi bir kaya kırma uygulama veya yıkım işlerinde ilk tercih edilen ürün olmaya başlamaktadır.

Sönümleyici Bariyerler

Temelinde dinamik kaya tutucu bariyerler bulunan Sönümleyici Sistemlerimiz dinamik kaya tutucu bariyerin enerji emme becerileri ile koruma ağının daha az bakım gerektiren avantajlarını birleştirir. Alt destek kablosuna sabitlenmek yerine, tel örgü ortadan kalkar ve meyil boyunca aşağıya doğru hareket eder

Moloz Tutucu Bariyerler

Moloz Tutucu Bariyer Serileri şevlerdeki, kanallardaki ve oluklardaki toprak/ su akışlarını (moloz akışlarını) veya Çığ toprak kaymalarını sınırlandırmak amacıyla geliştirilmiştir

Dinamik Bariyerler

Profesyonel Kaya Bariyerleri (veya Tutucu Çitler) kayaları ve iri kaya bloklarını alt yapının, maden servis yollarının veya diğer yapıların üzerine düşmeden durdurmak / tutmak amacıyla tasarlanmıştır.

Şev Koruyucu Bariyer

Ekonomik koşullar, emniyet durumu, uygulama alanına erişim koşulları veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin kaplama sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin geçiş veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu bariyerler, altyapının korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu bariyerleri kaya ve taşların düşmesi keserek durduracak biçimde konumlandırılır. Kaya düşmesi bariyerlerimiz belirli yükseklik, uzunluk ve enerji emilim kapasiteleri için set hâlinde sunulur.

Yamaç Örtüleme Sistemi

Taş ve Kaya düşme riski olan Hidroelektrik Santrallerinde, Karayollarında, Demiryollarında, şev yüzeyinde ve her türlü tesis çevresinde dökülen taşların oluşturabileceği zararı yüksek gerilimli çelik telden yapılan koruma ağları veya Yüksek enerji sönümleyici panel ile şev yüzeyinden kopan bir kaya veya moloz parçasını ağın arkasından güvenli bir şekilde şevin topuk kesimine tutulmasını sağlayan, oluşabilecek can ve mal kaybını engelleme ve önlemeye yönelik sistemlerinin kurulum hizmetleridir.

Yamaç Temizliği

Yaşam alanları ve ulaşım alanlarında bulunan yamaç yüzeylerindeki ana kayadan ayrılan kavlakların değerlendirilmesi, risk analizinin yapılması, projelendirilmesi ve fizibilite çalışmaları yapılarak kavlakları pasif hale getirmek için verdiğimiz bir hizmettir.

Kaya Sabitleme

Kaya stabilite sorunları sıklıkla karayolları, demiryolları, hidroelektrikm santrallerinde ve kentsel alanlarda karşımıza ıkmaktadır. Böylesi sorunlar yamaç üzerinde kısmi bir alandan kaynaklanabildiği gibi yamacın tümündeki sistemsel bir stabilite probleminden nde kaynaklanabilmektedir. Kaya düşmesi önlemleri yamaç yüzeyinde hareket riski olan kayalar, bağımsız bloklarıçevreye veya yapıya büyük risk teşkil etmesi gibi durumlarda söz konusu kaya veya blokların ivme kazanmalarını engellemekamacıyla bulunduğu yerde teknik donanım ve malzemeler yardımıylaana kayaya sabitlemek, vermiş olduğumuz bir hizmettir.

Arama & Kurtarma

SHENGRA, yüksekte (kapalı kıstlı alan) çalışma esnasında oluşabilecek riskli durumlara öncesinde ve sonrasında doğru ve hızlı müdahale etmek çalışan personelin hayati risklerini ortadan kaldırmak amaçlı verilen hizmetlerdir. Güvenli ortamda çalışmak hem personel hem de işveren açısından büyük önem taşımaktadır. Verilen kurtarma hizmetleri personelin hayati risklerini ortadan kaldırdığı gibi yapılan işinde daha güvenli ortamlarda yapılmasına olanak sağlamaktır.

Verilen kurtarma hizmeti kapsamında yapılacak işin risk analizinin yapılması ve yapılan analizin ardından çalışılacak alana özgü kurtarma planın hazırlanması gerekmektedir. Planın ardından çalışma alanın da hazır halde bekleyene tam donanımlı ekipler her hangi risk veya kazaya anında ve yerinde müdahale etmektedir.

Yüksekte çalışma yapan firmalara/kişilere sunulan hizmetler

Risk analizi
Kurtarma planı hazırlama
Çekme ve indirme sistemleri
Kazazedeye yaklaşma
Emniyet notlarının belirlenmesi ve kurulumu
Kurtarmada kullanılan teknik malzemeler ve kullanımı
İp üzerinde kurtarma
Sedyeyle kurtarma
Kapalı alanlarda kurtarma
Tripot kullanımı ve tripotla kurtarma
Kurtarma tatbikatı (isteğe özel)